cách xác định chỉ số công việc detsrmine trong chế biến khoáng sản