cấu trúc phân chia công việc để xây dựng nhà máy nghiền