kế hoạch thiết kế của một nhà máy hưởng lợi chrome