tài liệu tham khảo có chú thích về các hoạt động khai thác quy mô nhỏ trên giới trẻ